Схема загального аналізу уроку іноземної мови

 

1.Цілеспрямованість уроку

1.1. Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку

1.2. Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі

1.3. Встановити відповідність поставлених цілей типу уроку та його місцю в тематичному циклі уроків

  • Структура та зміст уроку

2.1. Зафіксувати етапи уроку та їх послідовності

2.2. Встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку

2.3. Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ

2.4. Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались, оцінити їх доцільність та ефективність

2.5. Визначити розвиваючу, виховну, освітню цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів

  • Активність учнів на уроці

3.1. Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце та ефективність

3.2. Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів

  • Мовленнєва поведінка вчителя

4.1. Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня підготовки учнів і вимог шкільної програми

4.2. Визначити ступінь володіння виразами класного вжитку

4.3. Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів

4.4. Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці

4.5. Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці

  • Результативність уроку

5.1. Підсумувати те, чого навчались учні на уроці

5.2. Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям

5.3. Оцінити об’єктивність та мотиваційний потенціал виставлених вчителем оцінок

Схема поглибленого аналізу уроку іноземної мови

  • Цілеспрямованість уроку

1.1. Визначити практичну, виховну, розвиваючу, загальноосвітню цілі уроку

1.2. Встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі , типу уроку та етапу навчання

  • Структура та зміст уроку

2.1. Назвати етапи уроку

2.2. Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання

2.3. Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку

А. Початок уроку

· Визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів

· Сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв’язок з цільовою установкою уроку

· Встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям

· Оцінити ефективність використаних засобів навчання

· Охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя

Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

Подача нового мовного матеріалу

· Визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів

· Оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів

· Назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям

· Визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів

· Оцінити мовленнєва поведінку вчителя

Активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу

· Встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовності вправ етапам формування мовленнєвих навичок

· Визначити співвідношення не комунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу

· Оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування

· Визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових особливостей учнів

· Встановити зв’язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки

· Назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки

· Визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням

· Визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання

· Оцінити мовленнєву поведінку вчителя

Практика учнів у спілкуванні

· Оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів

· Визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь

· Назвати прийоми активізації роботи всіх учнів

· Визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам

· Встановити зв’язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки

· Визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання

· Оцінити мовленнєву поведінку вчителя

В. Завершення уроку

· Оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість проведеним урокам і мотивуючий потенціал

· Визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою

· Оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал

  • Результативність уроку

· Визначити ступінь успішності виконання плану уроку

· Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям

  • Рекомендації щодо удосконалення уроку

You may also like...