Интерактивные формы обучения на уроках английского языка

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма типами навчальних закладів  завдання підготовки учнів, здатних:

 • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих об­ставинах, самостійно здобуваючи необхідні знання;
 • самостійно критично мислити;
 • грамотно працювати з інформацією;
 • бути комунікабельним, уміти працювати спіль­но.

Які умови для цього необхідні? Насамперед, мож­ливість залучення кожного учня до активного пізнаваль­ного процесу, активної пізнавальної діяльності , застосування ним на практиці цих знань, це можливість чіткого усвідомлення де, яким чином і з якою метою працювати спільно, у співпраці при вирішенні різноманітних про­блем, виявляючи при цьому комунікативні уміння.
Процес навчання сучасної людини не закінчується в школі. Він стає безперервним. Вирішити ці завдання допоможуть нові педагогічні й інформаційні технології.
Серед різноманітних напрямків нових педагогічних технологій  є:

 • «навчання у співпраці»;
 • метод проектів;
 • диференційований підхід до навчання;
 • інтерактивні форми навчання.

Головною відмінною рисою усіх цих напрямків нових педагогічних технологій  є особлива увага до індивідуальності людини, особис­тості, чітка орієнтація на свідомий розвиток самостій­ного критичного мислення, врахування потреби сьогоднішнього дня,  зміна пріоритетів із засвоєння готових знань у ході класних занять на само­стійну активну пізнавальну діяльність кожного учня.
Однією з загальновиз­наних цінностей сучасної культури є творче мис­лення. Його розвиток — основне завдання сучасної школи. Ознакою творчого мислення є результат, що до­сягається внаслідок творчої навчально-пізнавальної діяльності як внутрішнього характеру (ухвалення рі­шення, формулювання висновків), так і зовнішнього (створення картини, підготовка рефератів, доповіді, написання творів, створення відеоматеріалу).

Термін „інтерактивна педагогіка” відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїх дослідженнях він визначив мету інтерактивного процесу – це зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її. Це дозволяє говорити про інтерактивні методи як процес інтерактивного виховання. Лінгвістичне значення слова «interactive», представлене в іншомовних словниках, розтлумачує поняття „інтерактивності”, як взаємодію, або того, що взаємодіє, впливає один на одного.
Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, у дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, в якому  той, хто навчається, є учасником, тобто здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо. Він не виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, власне створюючи це явище.

Інтерактивне навчання – це навчання, заглиблене в процес спілкування. Для підвищення ефективності процесу навчання необхідна наявність трьох компонентів спілкування, а саме: комунікативного (передача та збереження вербальної і невербальної інформації), інтерактивного (організація взаємодії в спільній діяльності) та перцептивного (сприйняття та розуміння людини людиною) .
Інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії учнів у процесі навчання. Вони дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття спільною справою отримати нові знання і організувати корпоративну діяльність, починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до широкої співпраці багатьох .

На мою думку, сутність інтерактивного навчання полягає у взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу із реалізацією активних групових методів навчання для вирішення дидактичних завдань. Педагог при цьому виконує функції помічника в роботі, консультанта, організатора, стає одним із джерел інформації. Однак, учень і викладач виступають як рівноправні суб’єкти навчального процесу. Інтеракція виключає домінування будь-якого учасника, думки, точки зору над іншими, але має враховувати конкретний досвід та практичне застосування. Під час такого діалогового навчання учні вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з іншими людьми.

Організації процесу багатосторонньої комунікації сприяє використання відповідних інтерактивних методів навчання, які спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, орієнтують на діяльність, що стимулює активність та «винахідливість». До них можна віднести наступні: мозковий штурм, метод проектів, рольові та ділові ігри, дискусії, дебати, круглі столи, методи типу   „мереживна пилка”, „обери позицію”, „шкала думок” та ін.

Викладач повинен зважати на рівень володіння мовою учнів, на рівень сформованості комунікативних навичок. Потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі активного навчання ставали усвідомленими.

Технологія використання таких форм навчання являє собою поетапне, логічно побудоване використання форм активного навчання від простіших до складніших і включає в себе: засвоєння ігрових прийомів шляхом введення їх в практику проведення занять; розширення використання на уроках ігрових ситуацій, елементів дискусій, обговорень, проведення в ігровій формі підсумкових занять з теми. Загальною ознакою гри є те, що це добровільно обрана діяльність, яка приносить задоволення, не має утилітарних цілей, є непродуктивною. Це особ­ливого роду моделююча діяльність, яка знаходить зв’язок із реальним світом (відтворюючи реальну діяльність або стосунки в ній), явний (сюжетна гра) або прихований (гра за правилами).

Творчі або сюжетно-рольові ігри створюються са­мими дітьми. Вони розрізняються за змістом (віддзер­калення побуту, праці дорослих, суспільного життя); організацією, кількістю учасників (індивідуальні, групові, колективні); виглядом (ігри, сюжет яких ви­гадують самі діти, ігри-драматизації — розігрування казок і розповідей).

Ігри за правилами мають готовий зміст і наперед встановлену послідовність дій; головне в них — вирішення поставленого завдання, дотримання правил. За характером ігрового завдання вони поділяться на дві великі групи: рухливі і дидактичні. Проте цей розподіл у значній мірі умовний, оскільки багато рухливих ігор мають освітнє значення (розвивають орієнтування в просторі, вимагають знання віршів, пісень, уміння рахувати), а деякі дидактичні ігри пов’язані з різними рухами. Між іграми за правилами і творчими багато спіль­ного: наявність умовної ігрової мети, необхідність в активній самостійній діяльності, робота уяви. Багато ігор з правилами мають сюжет, у них розігруються ролі. Правила є і в творчих іграх — без них не може успішно проходити гра, але тут їх встановлюють самі діти, залежно від сюжету.

Відмінність між іграми за правилами і творчи­ми полягає в тому що у творчій грі активність дітей спрямована на виконання задуму, розвиток сюжету; в іграх за правилами головне — вирішення завдання, дотримання правил.

ВИДИ ДИДАКТИЧНИХ  ІГОР

Дидактичні ігри розрізняються за повчальним змістом, пізнавальною діяльністю дітей, ігровими діями та правилами, організацією та взаємостосун­кам дітей, за роллю вчителя. Перераховані ознаки властиві всім іграм, проте в одних виразніше висту­пають одні ознаки, а в інших — інші.

Чіткої класифікації ігор за видами немає. Часто вони співвідносяться зі змістом навчання: ігри за сенсорним сприйняттям, словесні, з ознайомлення з природою та інші.

 Іноді ігри співвідносяться з певним матеріалом:

 • Ігри з предметами (іграшками, природними ма­теріалами і т. д.) найбільш доступні дітям, оскільки вони засновані на безпосередньому сприйнятті, від­повідають прагненню дитини діяти з речами і таким чином знайомитися з ними.
 • Настільні ігри, також як і ігри з предметами, за­сновані на принципі наочності, але тут дітям дається не сам предмет, а його зображення. Як і дидактична іграшка, настільна гра корисна лише у тому випадку, коли вона вимагає самостійної розумової роботи.
 • Словесні ігри найскладніші. Вони не пов’язані з безпосереднім сприйняттям предмету. Тут діти по­винні оперувати уявленнями. Ці ігри мають вели­ке значення для розвитку мислення, оскільки діти вчаться висловлювати самостійні думки, робити вис­новки, не покладаючись на інших, помічати логічні помилки.

Можна групувати ігри і таким чином:

 • Ігри-подорожі.
 • Ігри-доручення.
 • Ігри-припущення.
 • Ігри-загадки.
 • Ігри-бесіди.

Ігри-подорожі завжди дещо романтичні. Саме  це викликає інтерес та активну участь в розвитку сюжету гри, збагаченні ігрових дій, прагнення оволодіти правилами й одержати результат: вирішити завдання, чомусь навчитися. Мета гри-подорожі — посилити враження, додати пізнавальному змісту казкової не­звичності, звернути увагу дітей на те, що знаходить­ся поряд, але не помічається ними. Ігри-подорожі розвивають увагу, спостережливість, осмислення ігрових завдань, полегшують подолання труднощів і досягнення успіху.

Ігри-доручення. У їх основі лежать дії з предмета­ми, іграшками, словесні доручення (зібрати разом всі предмети одного кольору, розкласти предмети за величиною, формою).

Ігри-припущення. «Що було б…?» або «Що б я зробив…?» та ін. Дидактичний зміст гри полягає в тому, що перед дітьми постає завдання, створюється ситуація, яка вимагає осмислення подальшої дії. Ці ігри вимагають уміння співвіднести знання з обста­винами, встановлення причинних зв’язків.

Ігри-загадки використовуються для перевірки знань, винахідливості. Головною особливістю загадок є логічне завдання. Способи побудови логічних за­вдань різні, але всі вони активізують розумову діяль­ність дитини. Дітям подобаються ігри-загадки. Не­обхідність порівнювати, пригадувати, думати, здога­дуватися — це радість розумової праці. Розгадування загадок розвиває здатність до аналізу, узагальнення, формує вміння міркувати, робити висновки.

Ігри-бесіди (діалоги). У їх основі лежить спілку­вання вчителя з дітьми, дітей з учителем і дітей між собою. Гра-бесіда виховує вміння слухати запитання вчителя, запитання та відповіді дітей, зосереджувати­ся на змісті розмови, доповнювати сказане, вислов­лювати думку. Все це характеризує активний пошук вирішення завдання.

ВИМОГИ ДО ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

Із розуміння значення дидактичних ігор випли­вають такі вимоги до них:

 • Кожна дидактична гра повинна давати вправи, корисні для розумового розвитку дітей і їх вихован­ня.
 • У дидактичній грі обов’язкова наявність захоп­люючого завдання, вирішення якого вимагає розумо­вого зусилля, подолання деяких труднощів.

Дидактизм у грі повинен поєднуватися з ці­кавістю, жартом, гумором. Захоплення грою мо­білізує розумову діяльність, полегшує виконання завдання

Так, використання рольових ігор, в яких діти спілкуються в парах або в групах не лише дозволяє зробити заняття більш різноманітним, а й дає можливість проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Вони можуть допомагати один одному, успішно коригувати висловлення своїх співрозмовників, навіть якщо викладач не дає такого завдання.

Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні ролі, при цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Саме серії проблемних завдань відкривають можливості використання іноземної мови для повсякденного спілкування, формування комунікативної компетенції. Створюючи проблемні ситуації, вчителеві слід слідкувати, щоб завдання були пов’язані з темою заняття, текстом, який вони читали, граматикою, яку вони опрацьовували. Виконуючи такі завдання студенти можуть практично осмислити інформацію, подану в тексті, активізувати лексичний та граматичний матеріали.

Прикладами проблемних ситуацій можуть бути наступні:

Ваш комп’ютер зламався. Ви телефонуєте в службу технічної підтримки і, керуючись підказками сервісного інженера, намагаєтесь полагодити його.

Чи згодні ви з основними висновками статті? Обґрунтуйте свою точку зору.

Корисним видом діяльності є створення дискусій англійською мовою, тематика яких може бути різноманітною.

Окремо потрібно виділити метод проектів. У проектній роботі на уроках англійської мови учні включаються в створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Педагог спирається при цьому на вже наявні можливості, здібності дітей до творчого мислення.

Долучаючи учнів до вирішення нової творчої задачі, учитель сприяє залученню накопичених ними знань, учить по-новому бачити відоме, комбінувати зібрану урахуванням його особли­востей і можливостей, діяль­ність, що не завжди вклада­ється в систему уроку. У проектній роботі на уроках англійської мови учні включаються в створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Педагог спирається при цьому на вже наявні можливості, здібності дітей до творчого мислення.

Проект — це самостійна планована і реалізована школярами робота, у якій мовне спілкування включене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. Учні використовують мову для виконання завдань, що характеризуються новизною результату і нових спосо­бів його досягнення. Для цього їм пропонуються різні творчі і комунікативні завдання, які орієнтуються на вирішення проблем (створення саморобних засобів інформації: газет, журналів, відеоматеріалів). Метод проектів — це комплексний навчальний метод, що дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учневі виявляти самостійність у плануванні, організації і контролі своєї діяльності. Метод проектів дозволяє школярам виявити самостійність у виборі теми, джерел інформації, способі її викладу і презентації.

Метод проектів передбачає визначену сукупність навчально-пізнавальних засобів та дій учнів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних пізнавальних дій та припускають презентацію цих результатів у вигляді конкретного продукту діяльності. Як педагогічна технологія це є сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю сутністю .

У проектній роботі учні залучаються в створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Використання проектних технологій робить можливим формування та розвиток пошуково-дослідницьких, комунікативних, технологічних, інформаційних компетенцій, формує креативність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології при вивченні іноземної мови, допомагає оволодіти навичками роботи в групі, формує соціальну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в даному випадку вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення кінцевого продукту діяльності. Навіть найслабші студенти можуть проявити себе тут в повній мірі, виконуючи посильні для них завдання, і, в результаті, кожен студент робить свій внесок у створення проекту. Проектна робота не може бути єдиним методом, який сприяє розвиткові комунікативних, лінгвіс­тичних і соціокультурних навичок. Але цей прийом є найефективнішим для роботи майже на всіх рівнях вивчення мови для різних вікових груп та для учнів із різними розумовими здібностями.

Проектна робота — це ідеальна можливість для учнів використати свої знання англійської мови індивідуально та творчо, що дасть їм реальне від­чуття власних досягнень. Використання проектної методики в процесі навчання дозволяє застосову­вати мовні навички й уміння на практиці.

Достатньо дієвим різновидом групової діяльності є метод „мереживна пилка”, розроблений Е.Аронсоном в 1978р. У створеній навчальній ситуації учні виступають у ролі педагога, передаючи один одному засвоєну інформацію. Навчальна діяльність здійснюється у групах з 6 чоловік для роботи з певними частинами навчального матеріалу, який об’єднаний у блоки за змістом і логікою. Кожен член групи опрацьовує свою частину матеріалу, потім представники різних груп, що вивчали одне й те саме питання, зустрічаються і обмінюються інформацією. Такий обмін називають „зустріч експертів”.  Після цього „експерти” навчають власні групи тому, що дізналися. У свою чергу інші члени групи аналогічним чином опрацьовують власну частину матеріалу, як зубці однієї пилки. Засвоїти матеріал та отримати цілісне уявлення про явище, що вивчається, можливо лише уважно слухаючи колег і роблячи відповідні записи,  тому студенти будуть зацікавлені у сумлінному виконанні власної  та спільної частин роботи. Цікаво те, що звітує по темі як кожний окремо, так і група в цілому. На завершальному етапі викладач пропонує будь-якому члену групи питання по темі. Всі ці аспекти дозволяють залучати до роботи та активізувати навіть пасивних студентів із низькою мотивацією чи недостатнім рівнем володіння іноземною мовою.

Інтерактивний метод навчання „обери позицію” спонукає учнів до прийняття певної думки, точки зору та, що важливо, аргументувати свій вибір. Варто згадати і метод „шкала думок”, який тренує вміння формулювати власну думку, відстоювати свою позицію. У якості аргументів в даному випадку важливо залучати науково обґрунтовані концепції та теорії, використовувати власний життєвий досвід.

Усі вище згадані інтерактивні методи спрямовані на розвиток культури спілкування і формування особистості, яка володіє  технологіями творчого саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації.

 GAMES

LET’S PRETEND

Pretend you are a tree. What fruit grow on you? Are they tasty?

– My fruit are round, (colour), sweet, juicy.

You can put a chart on the blackboard

Taste Form Colour
sour oblong red
sweet round yellow
bitter long green
juicy brown
blue
orange

FUNNY FEELERS

 1. Divide the class into two teams.
 2. Prepare two bags with the pictures of different kinds of food (fruit, vegetables).
 3. Students have to pull out a picture and put down its name on the blackboard.
 4. If the word or its spelling is incorrect, the team doesn’t get a point.

 CATEGORY GAME

 1. Divide the class into two groups.
 2. A teacher must come up with the category and read the students a list of items in this category.

For example: if your category was “Fruit or veg­etables that begin with the letter A”, your list might read: apple, apricot, avocado etc. The students try to guess what the items on the list have in common. After modeling this, the students come up with their own lists, or another variant is to have one student come up to the front of the class and stand with his back to the board (with the category written on it), while the class gives the list. Other ideas for the categories: things in the sea, things that are white, things that are cold, Ukrainian things, etc.

HOW EXACT CAN YOU BE?

In order to play this game you must have a table with different things on it: matches in a heap, note-books in a heap, flowers in a vase, pins and needles in a heap, etc.

Give each player a sheet of paper and a pencil and ask him to write down how many pens, note-books, flow­ers, pins and needles he thinks are on the table.

Do not give the player time to count.

The player who has the most correct answers wins.

 INVENTION GAME

 • Divide the class into small groups of two or three players and appoint a team of secretaries.
 • Write up the basic sentence I’ve … the dialogue. Explain that the teams have to write as many sentences as they can using the basic structure with different past participles. For example the teams could write:

– I’ve read the dialogue. I’ve written the dialogue. I’ve listened to the dialogue.

– I’ve learned the dialogue. I’ve seen the dialogue. Play further rounds with different basic sentences, for example:

I’ve… potatoes/carrots/mushrooms/onions/cucumbers/tomatoes.

They’ve ..milk/tea/coffee/lemonade.

He’s.. a tin of sweet corn.

She’s. .a loaf of bread.

ACTION GAME

Going to future: You’re going to chop the onion.

Present Continuous: You’re chopping the onion.

Present Perfect + just: You’ve just chopped the onion.

1.Tell the class that you are going to act out various ac­tions: some of the actions will be going to happen, some are happening now and others have just happened. The players have to tell you what action is using:

You’re going to…, You’re ….ing  or You’ve just

Act out being about to chop the onion and point to the first player who has to immediately say

You are going to chop the onion.

Begin chopping the onion and point to the second player who says

You are chopping the onion.

Point to the tears on your eyes and to the third player who says

You have just chopped the onion.

The game continues in this way, like a chain drill, around the class. Players get minus points if they (a) don’t respond with the correct statements; or (b) hesitate too long.

 • Set a time limit (usually 1 minute), and write a topic on the board (for example “6 red fruit” or “6 black drinks”).
 • Have the students in each group work together to come up with their list. The first group to finish should raise their hands and read the list.
 • The points are awarded for the number of correct items on the list.

Other examples for the list include: 6 hot snacks, 5 light snacks, meats, green vegetables, dessert or any other depending on the subject. Begin chopping the onion and point to the second player who says

example:

I’ve potatoes/carrots/mushrooms/onions/cu-
cumbers/tomatoes.

They’ve milk/tea/coffee/lemonade.

He’s.. a tin of sweet corn.

She’s. a loaf of bread..

The game continues in this way, like a chain drill, around the class. Players get minus points if they (a) don’t respond with the correct statements; or (b) hesitate

 SAUSAGES

What is your favourite fruit?” — “What is your nose like?” — “What do you put on in the morning when it is cold in the street?” and so on.

To every question “It” must answer “Sausages”. If he laughs or even smiles, he drops out of the game. Then another player must take his place in the centre of the circle. The winner is the player whom the players cannot make laugh or smile. And it is not very easy to remain serious in this game as it may seem.

SAY IT QUICKLY

All players sit in a circle. The leader stands in the middle of it and asks questions. The players have to answer them with words beginning with R or S (You can choose any other letters of the alphabet). But the players have to do it quickly, before the leader counts ten. For example, the leader may ask, “What is your favourite food?” The answer can be “sugar” or even “salt”. And to the question “I saw a strange animal in your garden yesterday — What was it?” the answer can be “squirrel”.A player who is not able to answer a question quickly must pay a forfeit.

BATTLE     SHIPS

 • Prepare a grid for your students depending on the grammatical structures you wish to practise. Alternatively, draw your grid on the board and give the students a few minutes to copy it into their notebooks.
 • Give the students clear instructions of the target structures and drill a number of the examples.
 1. Remind the students of the rules of the game.
 2. They select a fixed number of squares on the grid as their “Ships”. They make sure the other team cannot see the grid.
 3. They have to find their opponent’s squares by ask­ing questions associated with the coordinates of the square they are targeting.

 THE PROJECT  “ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE PROFESSION OF A TEACHER.”

 The topic perfectly fits into the curriculum so as earlier the students had studied the topic “School and School Subjects”. Besides, students also study a separate course in their first language, A Course in Professional Training. No wonder, the project provides a variety of cross-subject connections.

While raising my students’ awareness about the topic, I found out that many of them are unsure about what profession to choose. Nevertheless, by the end of the work the students could see better the advantages and disadvantages of the profession of a teacher. The project gave a great number of opportunities for each student to participate and feel comfortable. Apart from the activities, when all the students worked as a whole class (presentation of some concepts, reading texts, language development, sharing ideas, editorial work, interviewing the schoolteachers and working in the Internet), every student could choose a task to his/ her liking and work either with a partner or individu­ally. For example, some of them prepared crosswords and puzzles on the topic; some worked at the school or district library and then presented their works to the rest. Actually, all results were shared in the class.

I found it productive to split the students into groups:

 • a group of problem solving decisions;
 • a group of reporters;
 • an editorial group;
 • a group of linguists;
 • a group of learners;
 • a group of role players.

All the findings were presented to the whole class, but the climax was the presentation of all the results with posters, tables, students’ texts, crosswords. The students also wrote an article about the project for the school newspaper. We shared about everything we had done:

 • results of surveys;
 • different opinions on the topic;

– interesting facts about the profession of a teach­er.

We arranged it in a form of the TV talk-show, so that students-participants interviewed even those who were “outsiders”, and then provided them with the informa­tion on the topic. A great “hit” was a demonstration of the lesson where students acted as the teachers of different subjects.

After the project the students gained some knowledge of the scientific content, got lots of natural language practice, developed their presentation skills and built up their personal confidence. The students managed to contact several schools and received additional materials on the topic. They also used the Internet a lot.

 Some students collected quotations of great people:

“A teacher affects eternity, he can never tell where his influence stops.”

“A man, who reviews the old to find out the new, is qualified to teach the others.”

“A great teacher never strives to explain the vision, he simply invites you to stand beside him and see for your­self.”

“Even while they teach, men learn.”

“A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart.”

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.”

“A teacher presents the past, reveals the present and creates the future.”

“Teaching is a work of heart. “

“To know how to suggest is the great art of teaching.”

“Give a man fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”

It should be mentioned that some of the quotations were new for me, and thanks to the students’ research, we could enjoy them together at the lesson.

Some of the students made a survey on a history of teaching:

PI: One of the most learned men of all times, Confu­cius (561 BC) became the first private teacher in history. Born of a once noble family fallen on hard times, he found himself as an adolescent with a thirst for knowl­edge and nowhere to drink from, since only the royal or noble were allowed to receive an education. Because all the teachers were government officials, there was no way around the state policy. So, he solved the problem by working for a nobleman, whom he could accompany on his extensive travels. Such was his reputation; people sought him out to teach their sons. Confucius received more “teacher’s appreciation” than anyone before him. He used to take any student eager to learn, and with the regular subjects, to impart his personal wisdoms for developing of responsibility and moral character through discipline.

P2: In Ancient Greece, known as the seat of philoso­phy and wisdom, the value of their children’s education was recognized very early, with some households engag­ing their own teacher. “Teacher’s appreciation” was an obligation for any self-respected Greek.

P3: The Roman Catholic Church took charge of teaching the sons of the noble in monasteries or specially designated learning centers. Many of these centers have evolved into the modern educational institutions, such as Cambridge University.

P4: The seventeenth and eighteenth centuries ob­served the greatest growth in education. Nevertheless, “teacher’s appreciation” was not so much expressed as in the ancient times.

Students also found information about great peda­gogues:

PI: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) was a Swiss pedagogue and educational reformer. He was born in Zurich. At the University of Zurich he was associated with Lavater and “the party of reform”. He published his ideas on education in his book How Gertrude Teaches her Children. His method is to proceed from easier to more difficult; to begin with observation and get down to consciousness, from consciousness — to speech. And then comes measuring, drawing, writing, numbers and, finally, reckoning.

P2: Maria Montessori (1870-1952) was an Italian educator, scientist, physician, philosopher, feminist, humanitarian and a devoted Catholic. Montessori was the first female Italian physician in the modern era. She opened her first school in Rome on January 6, 1907. Nowadays, her method of education can be found on six continents and throughout the United States.

The students also developed the traits of character of a teacher and could express their opinions, agree or disagree on the following statements:

Traits of character of a teacher:

 • It is not surprising, since after your parents, a teacher may be the most important person in your life.
 • The teachers should be devoted to their work; they serve humanity doing the most vital job of all.
 • If you like people, you like reaching.
 • To be a good teacher you should be crazy about what you are doing.
 • A good teacher catalyzes in his pupils the burning desire to know and love for the truth and beauty.
 1. A great teacher is a great artist and you know how few great artists there are in the world.
 • Teaching might be the greatest of arts, since its medium is human mind and human spirit.
 1. Humanity has the deepest respect for teachers, I think.
 • The teacher is a sculptor of a young personality.
 1. This  job   demands  of  a   person  a  great  generosity of the spirit,  love  for children and devotion to the cause.

THE PROJECT   Music in our life

 PROCEDURE

 INTRODUCTION

 1. Greeting.

T: Good morning. We are going to talk about music, its impact on you, your preferences in music and famous perfomancers.

 1. WARMING-UP

T: Let us see if you are keen on music. So look at the ABC and try to say a noun or a verb associated with the topic of our lesson.

Sample:

A – aria;

B – bass, bandura;

C – composer, clip, cymbals, choir;

D – drum;

E – ear, earphones;

F – folk, flute;

G – guitar;

H – hit, harp;

I – item;

J – jazz;

K – kobza, keyboards;

L – lira, lyrics;

M – music, musician;

N – note;

O – opera, oboe;

P – piano, pop;

Q – quartette;

R – rock, reggae;

S – sonata;

T – tune, trumpet;

U – unison;

V   – violin;

W – wavelength;

X – xylophone;

Y   – yodel;

Z – zither.

 1. SPEAKING

1.Brainstorm

T: So, you like music, don’t you? What music do you like listening to when you have free time? Brainstorm some adjectives that come to your mind when you listen to the music you like.

Ps: Romantic, melancholy, catchy, soft, sweet, touchy, sentimental, passionate, unforgettable, breathtaking, over­whelming.

T: What kind of music irritates you?

Ps: Cluttered, complicated, tuneless, dreadful, annoy­ing, boring, foolish.

2.Discussing

(Music by Paganini sounds.)

T: While listening to this music say what it makes you feel like. Use Gerund in your answers.

PI: When I listen to this music it makes me feel like dancing in a big hall.

P2: It makes me feel like singing.

P3: Such music makes me feel like running in the woods, listening to birds’ songs, laughing and crying with joy.

T: Now say what you see, while listening to this music, use the Present Indefinite Tense.

P4: When I listen to classical music I see a green meadow with beautiful flowers.

P5: It pictures in my mind the dance competition I saw some days ago.

P6: When I hear this music I see my native land.

 1. MATCHING

T: Let me divide you into 3 groups. Do the following tasks:

 1. Match kinds of music to famous composers and per­formers.
 • Classical
 • Heavy metal
 • Hip-Hop
 • Reggae
 • Rock’n’roll
 •  Mozart f) Beethoven
 • Bob Marley g) Rolling Stones
 1. Elvis Presley h) Salt’n’Pepa
 • Public Enemy i)Vladimir Gorovits
 1. Black Sabbath j)Iron Maiden
 2.  Match the words from each column to make styles of music.
 • Rock’n a) blues
 • Heavy b) pop
 • Rhythm and c) rock
 • Hard d) ‘roll
 • Country e) western
 • Techno f) metal

Keys: 1-d; 2-f; 3-a; 4-c; 5-e; 6-b.

 1. Match the musicians to the instruments.
 • Ringo Starr a) guitar
 • Vanessa Mae b) harmonica
 • Bob Dylan c) trumpet
 • Louis Armstrong d) drums
 • Jimmy Hendrix e)violin

T: We have spoken about your attitude to music, dif­ferent styles of it, but what is music from your point of view? Give the definition of it.

 1. Mind map.
 2. 5. Read and join up a quotation about music.

“Music quickens time.”(Thomas Mann)

“Where there’s music can be no evil.”( Cervantes)

“Without music life would be a mistake.”( Nietzsche)

“Music is the wine that fills the cup of silence.” (Henry Longfellow)

“Music is life, and like it is inextinguishable.”( Carl Nielsen)

“All art is but imitation of nature.”( Seneca)

“Music is well said to be the speech of angels.” (Thomas Carlyle)

“ Music is the universal language of mankind.” (Henry Longfellow)

“ Music can name the unnameable and communicate the unknowable.” (Leonard Bernstein)

 1. Listening

Teacher. Do you know the fact? Paganini was the fastest violinist in the world. He could play twelve notes per second.

Listen the text.

IS NICCOLO PAGANINI  THE FIRST POP STAR?

 1.  Paganini was born in a poor Italian family in 1782. As a child, he looked very strange. He had a pale face and was terribly thin. He had bright eyes, long black hair and incredibly long fingers like bird claws.
 2. One day, Niccolo discovered the violin. After that he practised hard every day, rarely stopping to eat or sleep. When he was nine he gave his first con­cert. He played brilliantly and everyone was completely amazed. Then at the age of fifteen he started planning his own tours. While he was touring, he wrote his favourite Caprices.
 3. His concerts were highly spectacular. He dressed in black and looked re­ally sinister.     Sometimes, while he was playing a difficult piece of music, he took out a pair of scissors, cut off three strings, and played the same piece on one string.
 • Paganini became as rich and famous as many modern pop stars. While he was touring Britain in 1831, he earned 16,000 pounds — that’s more than a quarter of million pounds today! Crowds followed him in the streets. He lived extravagantly, becoming a passionate gambler and having love affairs all over Europe. At the height of his fame, he stopped playing the violin and taught himself to play the guitar. Nobody ever heard him play it, but he wrote some extremely difficult pieces of music. When he died, in 1840, his violin was placed in the City Hall of Genoa, and is known as “Paganini widow”. Occasionally it is played by a visiting virtuoso.
 1. B) Read the text again and match these titles with the paragraphs.
 • Lifestyles
 • Childhood appearance
 • Concerts
 • Starting off
 1. C) Are these sentences true or false?
 2. Paganini came from a rich family.
 3. As a child he was very handsome.
 4. One day he discovered a violin.
 5. He gave his first concert when he was twenty.
 6. He dressed in black and looked really sinister.
 7. He was living at home when he wrote his “Caprices”.
 8. His concerts were exciting to watch.
 9. He earned a quarter of million pounds in 1831.
 10. He was very shy.
 • He didn’t earn any money while he was touring Italy.
 1. His violin is called ”Paganni sister”.
 2. Role play
 3. Imagine you are a great musician.
 4. When were you born?
 5. Where were you born?
  3.  When did you start to sing?
  4. Which instrument did you learn to рlay?
 6. Who discovered you?
 7. What were you doing at that time?
 8. What did you do after that?
 9. What is your greatest achievement?

9.What are your plans for the future?

 1. B) In pairs, take turns to interview your star
  I was born in   1978 in Chernivtsy region.
 2. I began to sing when I was four.
 3. Well, 1 came from a musical family, I suppose.
 4. I learned to play the piano.
 5. It was Yuri Falessa.
 6. I started a professional career.
 7. I took part in different contests.
 8. I am the second place winner at the 2008 Eurovision Song Contest
 9. I’ll be going on.
 10. My real name is Сaroline. I was born in a small village of Chernivtsi region . My parents were the musicians and I began singing at the age of four. When I was fourteen I became the winner of the Pervotsit contest and signed the first contract. In 1995 I changed my name for Ani Lorak. I have a great number of prizes .But the most peculiar thing in my life it’s the Eurovision Song Contest in 2008.Iam not going to stop. I’ll go on.
 11. Reading

Gordon Sumner was born on 2 October 1951, Newcastle, England. He started his music career as a bass player and lead singer in “the Police*’. Sting’s solo career began in 1982. His popularity and fame grew rapidly and steadily. Since 1994 Sting has been considered to be one of the finest quality songwriters to appear out of the second UK “new wave” boom (post-1977).

Sting spent a traumatic time during the summer of 1995 when he had to testify in court after accusing his accountant of stealing vast sums of his income. The outcome was in the singer’s favour and the accountant was jailed for six years. The title track of his new album, Brand New Day, proved he was still capable of achieving hit singles. This album has enjoyed a long residency on the charts.

VII. Music quiz

Here’s a chance to put your musical knowledge to the test. Mark the following statements True or False. If you are correct, the letters which you haven’t marked will give you a message.

TRUE FALSE
 1. Sting played in a group called Rangers.
W K
 1. Ice T is the name of an American drink based on tea.
E F
 1. Mussorgsky composed a piece of music called A Night on Monte Carlo
H L
 1. Peter Gabriel was the singer with Genesis.
J L
 1. Ace of Base come from Switzerland.
D B
 1. Paul McCartney has a house in Scotland.
M O
 1. Whitney Houston was born in England.
N P
 1. Herbert Von Karajan was a popular singer.
E Q
 1. Hammer is the title of Tom Cruise’s film.
Y V
 1. Phil Collins made a film about a bank robber.
W O
 1. George Michael started his career as part of a duo called Wham!
Y U
 1. Sailing is one of Rod Stuart’s best songs.
A Z
 1. Brian May was the guitarist with Dire Straits.
R L
 1. Jon Bon Jovi’s real surname is Bonjovanni.
O E
 1. A-HA is the name of a comic.
G V
 1. Tina Turner has acted with Mel Gibson.
Y O
 1. Ludwig Van Beethoven became deaf with the passing of the years.
S O
 1. The real name of the Edge, U2’s guitarist, is Paul Hewson.
D T

 Answers: 1 False, the group is called Police. 2. False, Ice T is an American rapper.   3. True. 4.True. 5. False, they are from Sweden. 6. True. 7. False, Whitney is from the USA. 8. False, he was a world famous conductor. 9. False, Hammer is a rap musician. 10. True. 11. True. 12. True 13. False, Brian was the guitarist with Queen. 14. True. 15. False, it is a Norwegian pop-group. 16. True. 17. True.           18. False, it’s the real name of singer. Bono. 19. False, it was Tina Turner’s success. 20. False, Tchaikovsky. 21. True. 22. False, he is a singer/pianist. 23. False. 24. True. 25. False, it’s Elton John’s record.

The message is: WELL DONE! YOU ARE GOOD AT MUSIC!

VIII. Summing-up

T: Thank you very much. Summarising our work I’d like to admit that whether music is a sense of life or just a mean of entertainment it lives for ages.

“Life without music would be a mistake,” said Friedrich Nietzsche. I’d like you to develop this idea at home. Your homework is to write an essay on the topic “Life without music would be a mistake”. Well, music enriches our inner world; it touches the soul and makes the whole world wonderful. Let us think of a wonderful world to­gether with Sting.

Today we have spoken about music in our life. I believe that you’ve enjoyed listening to music and speak­ing about its styles. We can conclude that music makes our life more colourful and efficient and can be called the universal language of mankind.

 1.  Homework is to write an essay on the topic “Life without music would be a mistake”

 When I come back home from school, I usually listen to the music.

Music is a part of my life. I can’t spend a day without music. In the morning I prefer fast rhythmical music, it’s like a cup of coffee or a cool shower that en­courages and revives me. It is like a magic source of hap­piness and vigour for me.

As for me, music is my comfort and delight. If I am in a bad mood or humour, or even if I have some problems, I turn to music. I listen to my favourite melody, and my spleen disappears. I forget my problems, and the world around me becomes better, and I want to do some­thing good for other people. So, music ennobles me, makes me better and happier.

Music helps me relax. After school I usually come home very tired and exhausted. I listen to music, some­times it is slow and sometimes rhythmical, and feel that my tiredness disappears, and I am full of energy again.

Music is very important to me. I like to listen to music, to dance to music, even to do my homework to music, and it doesn’t disturb me. Frankly speaking, best of all I like to draw my pictures to music. When music is sad and slow, my pictures are not very colourful, they are sad too, but when music is fast, strong and expressive, my pictures are bright. Music develops my imagination and inspires me to draw my best pictures.

 THE PROJECT   To the stars

 1.Read the fairy tale and act it out in the class.

Many, many years ago the Sun, the Moon and the Water lived on the earth. They were great friends and they spent a lot of time together, dancing on the beach. Very often the Sun and the Moon used to go to the Water’s house for a visit, but the Water never visited them.

The Sun and his wife, the Moon, lived together in a warm, cheerful house in yellow, pink and gold colours. As time went by the Sun wanted to know why the Water had never come to his house. One day the Sun went to the Water’s house to talk to his friend. The Water’s house was very different from the Sun’s one. It was larger, and it was blue, green and violet. A breeze surrounded the house like a lullaby. It was very peaceful. After greeting the Water, the Sun asked why she had never visited his house. The Water answered, ‘I would like to visit you very much. But your house is not big enough. My family is very large. There is no room for all of us. If you build the house, I would love to visit you in your beautiful new house’. The Sun thought that this was a wonderful idea. He told his wife, the Moon, of his plans for their new house.

After a week the house was ready. It was so big that it stretched as far as the eye could see. The Sun and the Moon planned a party for the Water’s visit. When the Water arrived at the Sun’s house, a band was playing a welcome song and the banners streamed from the windows. The Water and all the members of his family began to flow into the doors. There were tiny fish and huge, old whales. You could see a parade of crabs, snails and horseshoe crabs. Creatures of every colour, shape and size came into the Sun’s house with the Water. So, more water entered the house through the windows and the doors. Soon, the Water was very high. It almost reached the ceiling. More and more creatures flowed in the windows and doors. Finally, there was so much water on the roof. Finally there was no room for anybody in the house at all. So, the Sun and the Moon went up in the sky, where they have remained ever since.

 1. Answer the questions.

 1. Where did the Sun, the Moon and the Water live many years ago? 2. They spent a lot of time together, didn’t they? 3. What did the house of the Sun look like?
 2. What did the Sun want to ask the Water? 5. What was there around the Water’s house? 6. Was the Water’s house peaceful or noisy? 7. What did the Water’s house look like? 8. Why did the Sun decide to build a new house? 9. Did the Moon like her husband’s idea?

 _

 1. Read, find wrong statements and give correct variants.

 1. After two weeks the house was ready. 2. The new house was huge. 3. The Sun and the Moon decorated their house. ‘They wanted to please their friend. 4. The Water and his family rode in a car to the Sun’s house. 5. Many animals of every colour, shape and size arrived at the Sun’s house: tigers, chimps, koalas, ostriches. 6. The Water and all the members of his family didn’t like the party: it was very boring. 7. Soon, the Water was very high. It reached the ceiling. 8. There was so much Water in the house that the Sun and the Moon hid in the bathroom. 9. The Sun and the Water left their house on the earth and built a new one in the sky.

 1. Complete the sentences.
 • The Sun and the Water spent….
 • Very often the Sun….
 • One day the Sun….
 • The Water’s house was
 • After greeting the Water, the Sun….
 • The Sun thought….

5.Work In pairs. Make up dialogues with your classmate a) between the Sun and the Water, b) between the Sun and the Moon.

6.Read a letter-invitation from the Sun to his friend, the Water. These sentences are missing. Put them in the correct place.

It has many rooms, halls and all the modern conveniences.

I think now it is big enough for you and all the members of your family.

I guess, all of us will have fun and enjoy the party.

There will be a nice band, delicious drinks and tasty meals.

We are going to give a party next Saturday at 2 pm.

Hello, my dear friend!

I am glad to tell you that we have built a new house at last. We like it very much It is really cool, light and very modern. I’m sure , you’ll like it, too. There be enough rooms for all your family. I hope you’ll come and bring all your relatives. We’ll listen to music, sing songs, dance and play various games.

With love, The Sun.

 1. Read the text and say if you believe in life on other planets.

 Have you  ever read  about space traveling? Have you ever seen films about

aliens and life on other planets? Of course, you have. This strange and magic world of the universe has always attracted people’s imagination. People have always asked the question if there is life on other planets.

Nobody knows. Scientists, writers, film­makers created numerous theories, books

and films about this magic world. But no one can say if we are alone in the universe, if there is an intelligent life in it.

The other planets of our solar system aren’t very friendly. But scientists hope that they can find life in the universe. Our universe is very big. There are so many stars in it, that there might be other planets with good conditions for life. Don’t you think that it is so exciting to know that we’re not alone in space! If it is really so, we’ll travel to other planets in future. We’ll communicate with the inhabitants if these planets. We’ll know so many unusual facts from their life. And, of course, we’ll become good friends, not enemies, because all people, all different creatures must live in peace, must cooperate, communicate and help each other. Life of all of us then will become better and more interesting.

2.Answer the questions.

1.People are keen on the life on other planets. Why?

 1. Do you believe that we e not alone in space?
 2. What films have you seen and what books have you ad about aliens?
 3. Would you like to fly into space?

 3.Choose the correct answer.

 1. The scientists hope that there is an intelligent life on some planets because
 2. they are optimists
 3. our universe is very big
 4. they have some secret information
 5. Right conditions for life on the planet are
 6. modern conveniences in the flat
 7. water and atmosphere
 8. tasty food
 9. If you meet the aliens, you’ll ask them about
 10. their hobbies
 11. customs and traditions of their planet
 12. why they came to the Earth

 1. If you meet the aliens, you’ll tell them about
 2. your family
 3. your neighbourhood
 4. life in Ukraine

 1. You can travel to another planet. What will you do?
 2. agree with great pleasure
 3. ask your parents what to do
 4. say ‘no’ because you’re afraid of long travels

 1. You’re going to travel to space. What will you take?
 2. favourite computer games / books / musical instrument
 3. your pet animal
 4. an album with photos of your family members

 1. Read the poem and say what is your favourite star.

Just suppose some day we’ll fly in a spaceship through the sky.

We can choose our favourite stars,

You take Venus, I take Mars.

Just imagine you and me playing games on Mercury.

We’ll find that outer space is a fascinating place!

 Just suppose that some noon we will rocket to the Moon.

All around are lights so gay. This must be the Milky Way.

Just imagine that we are playing hopscotch on a

Don’t you think that outer space is a fascinating place

 1. LISTENING (16 min

Pre-listening

 1. Listen to the story “The Sun and His Friends”. Look at these flashcards with keywords.

Our story wiIlinclude them. Let’s pronounce them together: the Sun, the Universe, planet, sad, happy, bright, dim, near, far

T: Can you predict what the story will be about? While-listening

Ti You will get handouts with an illustration of the solar system. Write down the names of the planets in order you hear them.

THE SUN AND HIS FRIENDS Once upon a time, a long time ago in the darkness of

the Universe, there was a light.

At first it was small, but little by little it got bigger and

bigger and bigger until it was a huge bright light that lit up

all around it. It was called the Sun.

The Sun continued to shine all day, every day, every

month and every year. But one day it felt alone and sad

because it didn’t have any friends. It began to get dimmer

and dimmer and dimmer until everything was dark and

silent

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 • Ellis, Marie, and Christine and Johnson. Teaching Business English. — Oxford: Oxford University Press, 1994. — 237 p.
 • Fried, Booth, Diana L. Project Work. — OUP, 1997.
 • Haines S. Projects for the EFL classroom. — Nelson, 1989. — Иностранные языки в школе. — 1988. — № 2. — С. 25-30.
 1. Гейхман Л. К., Зуев И. И., Нигматуллова Э. Ф., Попова Г. С. Интерактивный подход и модель дистанционного обучения иностранным языкам.
 2. Гейхман Л.К. Искусство быть и общаться с другим (Интерактивное обучение). – Пермь: Центр развития образования, 2001.

6.Дианова E., Костина Л. Ролевая игра в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. — 1988. — № 3. — С. 90-92.

7.Китайгородская Г. Принципы интенсивного обуче­ния иностранным языкам // Иностранные языки в шко­ле. – 1988. — № 6. — С. 3-8.

 1. Коваленко О. Вчимося самореалізації // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2004. — № 2. — С. 136— 142.
 2. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформацій іншомовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2003. — № 2. – С. 20-24.
 3. 10. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови (ознайомлювальна брошура для укр. учителів англійської мови). — OUR — 1998.
 4.    Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.

12 Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – К., 2004.

 1. РожковаФ. English for Enjoyment.// M.: Высш. шк., 1980.

 

You may also like...