Project

 

Зміст роботи цієї системи полягає в тому, що вона ра­ціоналізує процес навчання ІМ, моделює зміст та форми   вправ» індивідуалізує процес навчання, дає вчителю можливість краще організува­ти диференціацію роботи на уроці та вдома.

Результативність роботи: за умови навчання учнів за проектною методикою значно поліпшуються навички спілкування учнів іноземною мовою, розвивається ініці­атива, уява, самодисципліна та дослідницькі навички.

Прогнозована результативність: усунення інтелек­туальної пасивності учнів на уроці англійської мови, підвищення інтересу до вивчення мови, розвиток розумових здібностей учнів.

Позитивні результати з’явилися дуже швид­ко. Цьому сприяла спільна підготовка та колективне виконання проектів.

Що таке «проектна робота», яка її мета і яких результатів можна досягти, використовуючи такий нестандартний підхід до процесу навчання? Усе це ви зможете прочитати в даних розробках.

Багато вчителів під «проектом» розуміють лише написання реферату або залучення дітей до участі в позакласній роботі, яка переважно проводиться після уроків або в кінці четверті. Але це не зовсім так. Проектна робота — це вдалий метод розвитку креативності учнів, спосіб залучення дітлахів до дослідницької, пошукової роботи, чудова можли­вість спонукати дітей до експерименту, знаходження нових шляхів розв’язання тих чи інших проблем, справжній відпочинок від рутини на уроках.

Мета проектної роботи полягає в тому, що кожна дитина має можливість проявити себе якнайкра­ще: продемонструвати свої творчі здібності, ви­користовуючи при цьому набуті знання й навички з лексики, граматики тощо, поділитися життєвим досвідом, розкрити в собі та своїх друзях нові таланти, позбутися багатьох комплексів, мати на все свою власну думку і не бо­ятися її аргументувати, на­вчитися слухати думки ін­ших і поважати їх. До цієї роботи я залучаю абсолютно всіх учнів, не враховуючи рівень їх знань або вік. Бо тут важливий безпосеред­ньо процес роботи, а не її результат.

Роль учителя в роботі над проектом визначальна тільки на першому етапі. Учитель — це поштовх, що надихає учнів на творчий процес: знайомить їх з подібними, раніше виконаними роботами, згадує найдрібніші деталі з попередніх проектів, чітко ставить мету, наголошує на індивідуальності кожної роботи, просить дітей мислити креативно. І головне — ніяких, обмежуючих творчий запал і креативний потенціал дітей, правил! Дозвольте їм самостійно визначитися з формами, напрямками створення проекту і не хвилюйтеся за помилки: граматичні, орфографічні тощо! Рівень їх знань ви цілком зможете перевірити за допомогою тради­ційних самостійних і контрольних робіт, а тут лише спостерігайте, за необхідністю контролюйте, допо­магайте, заохочуйте учнів, а наприкінці – отримуйте велике задоволення від справжніх шедеврів ваших дітей.

Проекти можуть бути представлені як:

– творча робота з малюнками, аплікацією, виріз­ками з періодичних видань;

– фотоколлаж;

-плакати, буклети, проспекти;

– випуски газет чи журналів на одну з тем;

– видання книжок;

– створення радіо та телепрограм;

– проведення вечірок (концертів, вистав, свят);

– ігри, вікторини;

– інтерв’ю і т. д.

У процесі роботи над проектом кожен учень має визначитися з певними обов’язками, які йому необ­хідно буде виконувати для поставленої перед класом, групою чи окремим учасником мети. Маючи певний досвід, зазначу, що всі діти ставляться до своїх завдань здебільшого відповідально. Дуже часто я пропоную учням з різним рівнем підготовки, різними погля­дами на проблему об’єднатися для виконання про­екту. Всім знайдеться робота: більш підготовлені учні зроблять необхідний переклад, напишуть твір, вірш, пісню, підготують ребуси, кросворди тощо, а слабші учні із задоволенням художньо оформлять проекти, підберуть дизайн, зроблять фотографії, проведуть зйомки кліпів, фільмів, знайдуть цікавий додатковий матеріал тощо. Як кажуть, в суперечці народжується істина, але мені вдається вдало налагодити стосунки між дітьми, якщо вони не були досить дружніми. Іноді діти погоджуються зі мною, а деколи вони прагнуть самостійно організувати свою роботу.

Застосовуючи проектну роботу під час процесу на­вчання, я маю можливість познайомити дітей ближ­че, яскравіше з культурою, традиціями та звичаями країн і національностей, мова яких вивчається. Ми перетворюємося з пасивних слухачів на активних учасників цих традицій, що допоможе учням на все життя запам’ятати такі проекти. У дітей з’являється велика впевненість у своїх здібностях, інтерес до ви­вчення певної культури та англійської мови загалом у багатьох учнів змінюється ставлення до уроку на позитивне, покращуються оцінки й відчувається чималий прогрес у вивченні предмету.

Раджу також не забувати про таку важливу річ, як позитивне ставлення до кожної дитини, заохочення, вдячність за вчасно й вдало виконану роботу, що неодмінно надихне учнів на творчі злети, свіжі та неординарні ідеї.

Тематика робіт може бути різноманітною. Все залежить від навчальної програми, віку, оточення, інтересів, досвіду, рівня підготовки, потреб та очі­кувань учнів. Враховуючи ваші цілі, робота над про­ектом може тривати день, тиждень, місяць чи навіть довше. Як правило, чим більша група дітей задіяна в проекті, тим довший термін виконання роботи. На різних етапах підготовки діти працюють у різних

групах, але початок та кінець проекту я пропоную по­єднати з дискусією в класі щодо вибору теми, плану дій, підведення підсумків тощо,

Наприкінці будь-якого проекту слід провести пев­не обговорення з учнями і обов’язково дізнатися, чи сподобалося їм працювати на задану тему, що цікаво­го та нового вони вивчили, які завдання виявилися більш корисними і т.д. Враховуючи все вищезазначене до уваги, вчителі повинні себе запитати, чи варто було займатися даним проектом і чи спробую я це ще раз. Особисто у мене ніколи не виникало жодного сумніву, і мої учні завжди отримували велике задоволення від процесу та результатів роботи. І не забуваємо, що в творчій роботі головним є вам процес!

Тож ласкаво просимо в надзвичайний світ про­ектної роботи, де ваші діти отримають безцінний досвід у вивченні вашого предмету і розкриють у собі багато талантів!

Чому варто займатися проектною роботою:

– учні самі обирають форми, напрямки, види ство­рення проектів;

– проектна робота заохочує дітей до творчих екс­периментів, креативного мислення;

– така робота продуктивно об’єднує дітей різних рівнів знань, здібностей і віку;

– діти мають унікальну можливість висловлюва­ти свої думки, бути почутими, і з думкою дитини, в даному випадку, неможливо не погодитися, тому що вона – правильна і цілком має право на своє іс­нування;

– даний вид роботи дозволяє перетворити простий урок на справжнє дійство, де учні яскраво презен­тують свій проект, або замінити звичну контрольну роботу на свято творчості.

Ми на конкретних прикладах покажемо, як про­водиться проектна робота на уроках англійської мови. Для досягнення бажаних результатів кожний раз слід скласти певний алгоритм дій (етапи роботи). Напри­клад:

1 етап — підготовчий етап;

2 етап – визначення актуальних проблем з теми;

3 етап — вибір проблеми дослідження;

4 етап — збір інформації;

5 етап — творчі пошуки шляхів розв’язання про­блеми;

6 етап — практична реалізація (безпосередня участь у створенні та оформленні проекту);

7 етап — підготовка до представлення проекту;

8 етап — презентація проекту;

9 етап – підведення підсумків.

1 етап має на меті набуття учнями певних знань та вмінь, необхідних для створення успішного проекту.

2 етап — подумайте та з’ясуйте, які актуальні про­блеми доречно було б дослідити в процесі роботи.

3 етап – спробуйте  разом  із дітьми вибрати таку тему дослідження, яка була б най­більш актуальною, корисною та цікавою.

4 етап — для того, щоб повно і об’єктивно проана­лізувати та дослідити обрану ситуацію, необхідно зібрати всю інформацію, яка стосується цієї проблеми.

5 етап — найцікавіший, оскільки пов’язаний з про­явами творчості дітей: ми оцінюємо всі існуючі шляхи розв’язання проблеми та зупиняємося на оптималь­ному або пропонуємо власні ідеї.

6 етап — робимо спробу повного чи часткового практичного втілення нашого плану розв’язання про­блеми: пишемо та естетично оформлюємо роботи.

7 етап — учням надається можливість підготуватися до представлення свого проекту. Форми презентації можуть бути різноманітними (гра, дискусія, конфе­ренція, вистава, свято, випуск стіннівки тощо).

8 етап—презентуючи матеріал, учні демонструють знання змісту вибраної теми, аргументовано і пере­конливо захищають власний варіант дослідження проблеми, компетентне відповідають на запитання однокласників та вчителя.

9 етап — після закінчення кожної роботи завжди корисно подумати над тим, що дітям вдалося найкра­ще, над яким етапом було цікавіше працювати, чому учні навчилися, яких помилок можна було б уникнути. Таким чином здобувається важливий навчальний і життєвий досвід, який допоможе вашим учням уник­нути помилок у майбутньому і навчатися краще.

У ході роботи над проектом ви можете відчути нестачу необхідних ресурсів. Звичайно, процес дослі­дження теми потребує не тільки часу, але й необхідних матеріалів чи навіть певних коштів. Це питання по­трібно спільно обговорити у класі ще на початковому етапі роботи над проектом і спробувати знайти мож­ливі шляхи його вирішення.

Ми вже набули певного досвіду роботи над про­ектами і маємо надію на те, що він стане у нагоді й вам. Пропоную вашій увазі декілька прикладів нашої роботи.

Проект дуже подобається дітям, оскільки вони завжди яскраво діляться з друзями та вчителями своїми враженнями від відпочинку на літніх канікулах. Мета даного проекту — повторення раніше вивченого лексичного та граматичного мате­ріалу, його активізація; залучення учнів до дискусії та обговорення на уроках англійської мови, створення творчої атмосфери, зацікавлення дітей вивченням іно­земної мови. На початковому етапі ми активізуємо вже набуті знання з лексики та граматики, визначаємося з граматичними часами, які слід використовувати під час створення проекту, ознайомлюємося з подібними проектами. Читаємо тексти в підручнику з даної теми, проводимо ряд тематичних уроків, які полегшують дітям завдання та пошуки. Другий етап роботи перед­бачає з’ясування актуальних питань, які учні бажали б висвітлити в своїх проектах. Спільне обговорення в класі важливих питань допоможе  дітям скласти план підготов­ки роботи.

Як правило, у дітей не виникає труднощів з вибо­ром тематики своїх робіт і кожен досить легко обирає важливі для себе питання. Тому з третім етапом теж ніколи не виникає проблем.

Отже, ваші учні остаточно визначились щодо тематики свого проекту. Тепер їм необхідно зібрати та проаналізувати досить різноманітний спектр інформації, що стосується вибраної теми, їм потрібно також вирішити де можна отримати додаткові матеріали, такі як: фотографії, ілюстрації, малюнки, доробки і т. д. Існують різні джерела отримання інформації, діти можуть скласти їх список (бібліотеки, періодичні видання, вчителі, батьки, старшокласники, групи за інтересами, електронні засоби спілкування тощо.) Можливе об’єднання в дослідницькі групи: кожна така група звертається до одного чи декількох джерел інформації. Батьки також можуть допомогти дітям збирати інформацію, однак вони не повинні робити всю роботу замість дітей.

Головним завданням п’ятого етапу є системати­зація, опрацювання отриманого матеріалу, розподіл за відповідними розділами проекту, втілення творчих ідей. Вчителю обов’язково необхідно допомогти ді­тям  дати корисну пораду, надихнути, підбадьорити.

 

Наприклад:

 1. Намалюйте карту тих місць, які вам вдалося відві­дати влітку, виділіть визначні місця, пам’ятки архітек­тури на карті.
 2. Надішліть своєму вчителю листівку з місця ва­шого літнього відпочинку.
 3. Створіть рекламний проспект, буклет, щит, кліп, оголошення про місце, де ви були влітку.
 4. Опишіть окремо «плюси» і «мінуси» вашого від­починку.
 5. Створіть так звану фотовиставку «добрих справ» з коментарями, де будуть представлені ваші фотографії та ваших рідних, де ви разом прибираєте сміття в лісі, годуєте безпритульних тварин і т.д.
 6. Опишіть свої літні канікули у вигляді коміксів, казки (тут можна змінити імена, місця та час подій, надати розповіді фантастичного змісту тощо).

Коли діти вже отримали своєрідний поштовх до роботи, вони запрошуються до шостого етапу (ство­рення проекту), не менш цікавого — до практичної реалізації проекту (його оформлення). Як ми вже зга­дували раніше, кожній дитині можуть бути запро­поновані приклади попередніх років, але власні ідеї, звичайно, мають більшу цінність, тому що, однією з головних цілей проектної роботи є розвиток творчих здібностей учнів. При оформленні даного проекту мої діти малюють олівцями, фарбами, фломастерами, кольоровою крейдою, роблять чудернацькі аплікації, ви­різають малюнки з газет і журналів, використовують власні сімейні фотографії, надають проекту незвичайну геометричну форму і т. д.

Сьомий етап — для кваліфікованої підготовки до презентації проектів перед журі чи іншою аудиторією діти можуть об’єднатись у команди, групи, пари від­повідно до форми виконання роботи — це значно по­легшить процес підготовки, а також учень сам може провести свою підготовку самостійно.

Восьмий етап пов’язаний з презентацією проектних робіт і може здійснюватися у різних формах, про це ми писали вище, головне, щоб на презентації була ство­рена доброзичлива атмосфера. Слухачі можуть додат­ково переглядати роботи, а також ставити запитання доповідачам. Під час участі у презентації проектів на

різноманітні теми, учні отримують цінний досвід, ос­кільки вони навчаються переконувати інших людей у правильності свого рішення.

Цей етап ставить перед собою наступні завдання:

– проінформувати широку аудиторію про важ­ливість обраної вами проблеми;

– ознайомити присутніх із ходом етапу збору інфор­мації та результатами;

– надати важливу інформацію з вашої теми;

– продемонструвати всі заготовки, необхідні для презентації;

– захистити свою роботу даючи обґрунтовані від­повіді на запитання слухачів.

І, нарешті, дев’ятий етап — підведення підсумків. Після того, як проект завершено, учню слід самому оцінити свою роботу Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, запропонуйте дітям дати відповідь на такі запитання:

 1. Чого і як ви навчилися разом із однокласника­ми?
 2. Якщо вам потрібно було б розпочинати новий проект, що б ви зробили інакше?
 3. Яких умінь і навичок ви набули, працюючи над цим проектом?
 4. Які переваги та недоліки самостійної роботи (роботи в команді, групової роботи)?
 5. Що ви зробили добре?
 6. Як ви могли б покращити свої навички і вміння з дослідження цієї теми?

You may also like...